Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Παροχή Υπηρεσιών,Εργασιών Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας