Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού Υπηρεσίας Πράσινου.