Συνοπτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ασφάλτου» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου.

Σχετικά έγγραφα: