Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Παρασκευής - Φασιδέρι - Αγίων Αγγέλων της Δ.Κ. Άνοιξης