ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ - ΑΓΟΡΑ ακινήτου (έτοιμου ή σε φάση κατασκευής χωρίς χωρίσματα) για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου