Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την «Παροχής Υπηρεσίας Πλυσίματος - Καθαρισμού Μεταφορικών Μέσων»