Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την “Προμήθεια Υπηρεσίας τοποθέτησης και εκτοποθέτησης Εορταστικού Διακόσμου, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου”

“Προμήθεια Υπηρεσίας τοποθέτησης και εκτοποθέτησης Εορταστικού Διακόσμου, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου

CPV:45451100-4 με τίτλο «Εργασίες Τοποθέτησης Εξαρτημάτων Διακόσμησης»

18REQ003902275