Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας

ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αν είναι η πρώτη φορά που ζητάτε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας πρέπει να προσκομίσετε:

1. Ένα πρωτότυπο πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος/η για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας

Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες πριν την υποβολή του.

2.Τέσσερις πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα)
3. Αίτηση που θα προμηθευθείτε από το Αστυνομικό Τμήμα
4. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.)
5. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση)

Για την πρώτη έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται επίσης η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος/η, την βεβαίωση των στοιχείων μπορεί να κάνει ο γονέας ή ο κηδεμόνας.

Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

Υποχρέωση να αντικαταστήσετε το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας έχετε:

α. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας
β. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες
γ. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί
δ. Σε περίπτωση απώλειας
ε. Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή του
στ. Σε περίπτωση κλοπής

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά με την πρώτη έκδοση δελτίου ταυτότητας. Θα παραδώσετε επίσης και το παλιό δελτίο που θέλετε να αντικαταστήσετε (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κλοπής και απώλειας).
Δεν απαιτείται μάρτυρας όταν:
- τα στοιχεία στην προηγούμενη ταυτότητα είναι ευκρινή
- το δελτίο που αντικαθίσταται έχει εκδοθεί από την ίδια Αρχή.

Εξαιρέσεις:

* Για την περίπτωση 1(αντικατάσταση λόγω αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας) απαιτείται και αντίγραφο της σχετικής πράξης της Αρχής(πχ. λόγω αλλαγής επωνύμου, υιοθεσίας, λύσης ή ακύρωσης αυτής, αναγνώρισης, αποκήρυξης ή νομιμοποίησης τέκνου και σε οποιαδήποτε άλλη από το νόμο οριζόμενη περίπτωση).
* Για τις περιπτώσεις 3 και 4(αντικατάσταση λόγω φθοράς ή απώλειας) απαιτείται και παράβολο 9 ευρώ(υπέρ του δημοσίου). Δεν απαιτείται παράβολο μόνο όταν η φθορά ή ή απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή σεισμό, πυρκαγιά, ναυάγιο κ.λπ.. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επιβεβαιωτικό έγγραφο του συμβάντος ή λαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.
* Στις περιπτώσεις 4 και 6(αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής) απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο οι συνθήκες απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε το πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας, η Αστυνομία θα το αναζητήσει αυτεπάγγελτα και το δελτίο θα εκδοθεί όταν αυτό αποσταλεί από το Δήμο ή την Κοινότητα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Δελτία ταυτότητας εκδίδονται:

α) Για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
β) Για την υπόλοιπη Χώρα στην Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Όπου δεν λειτουργούν τέτοιες Υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα που ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Τα Γραφεία Ταυτοτήτων λειτουργούν καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες, με εξαίρεση την Τετάρτη που λειτουργούν από 14:00 έως 20:30, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που εργάζονται. Επίσης, κάθε Σάββατο από 08:00 έως 13:00 εξυπηρετούν κατά αποκλειστικότητα τους μαθητές.

Πληροφορίες:
Τηλ: 210 8004830-1
Φαξ: 210 6218202
Διεύθυνση: Ε. Πεντζερίδη 3, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565