Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης με αρ.πρωτ. 19488/04-6-2018 για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου

Αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου.