ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 397/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση : «Προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών και άλλων μερώ παλλόμενων σηματοδοτών στη Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης» και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια , σύμφωνα με τους όρους της από 14.11.2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση136.98 KB