ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΆΚΩΝ  »

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.984,60€  έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρω και  εξήντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση 176.3 KB