ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ο Ελεγκτής Ιατρός του Δημοσίου δεν θα προσέλθει αυτή τη
Πέμπτη 22/09/2011 λόγω ασθενείας.