Κατάθεση προσφορών για την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης

Ο Δήμος Διονύσου θα καταρτίσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2012 και το επιχειρησιακό σχέδιο για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι για την παροχή υπηρεσιών ειδικού Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Διονύσου για τα έτη 2011-2013, σύμφωνα με την 152/2-8-11 Απόφαση Οικον.Επιτρ., θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι τις 19/08/2011