Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ 4 άρθρο 161 του Ν. 3584/07, και καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
Β) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.
Γ) Να έχει τουλάχιστον 5ετή διοικητική εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση σε θέση ευθύνης, η οποία κατά προτίμηση να σχετίζεται με θέματα Αυτοδιοίκησης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 31/08/2011 στα γραφεία του Δήμου (αρμ. Γραφείο Δημάρχου, τηλ. 2132030601 – 637 – 619 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.