Πρόσκληση για προμήθεια και εγκατάσταση νέου πίνακα πυρασφάλειας για το Δημοτικό Κατάστημα

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 430/16.12.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση νέου πίνακα πυρασφάλειας για το Δημοτικό Κατάστημα , ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.500,00€ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια.

 

 

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 29/12/2014, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

 

 

Η Αντιδήμαρχος

 

 

 

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα