Περίληψη Διακήρυξης και Τευχών Δημοπράτησης Έργου του Δήμου Διονύσου