Προσλήψεις 61 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Ανακοίνωση για τη δημιουργία θέσεων πεντάμηνης απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής.

Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας –ΚΡΑΤΑ ΜΕ (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής», ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 61 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ολόκληρη η προκήρυξη (με τις ειδικότητες) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του κέντρου www.kratame.gr , στη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 12 /07/2012 έως 23/07/2012 και ώρες 09.30-13.30
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 -2313278