Αντίγραφο Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 Οικ.έτους 2012