Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προκηρύξειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών, μελετών κι έργων

Μετάθεση Ημερομηνίας Διαγωνισμού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ.155/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής του δια-γωνισμού (της 4ης Ιουνίου 2013) για την «Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας», λόγω ένστασης κατά των όρων διακήρυξης.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τους όρους του ΕΚΠΟΤΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο Δήμαρχος
α/α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου με προμήθεια των ανταλλακτικών τους

Πρόσκληση για την «Εκτέλεση σωληνουργικών (υδραυλικών) εργασιών στην δεξαμενή πόσιμου ύδατος Αγ. Δημητρίου στση Δημοτική Κοινότητα Ανοιξης του Δήμου Διονύσου»

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθμ. 437/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης «Εκτέλεση σωληνουργικών (υδραυλικών) εργασιών στην δεξαμενή πόσιμου ύδατος Αγ. Δημητρίου στση Δημοτική Κοινότητα Ανοιξης του Δήμου Διονύσου» και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω εργασία.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 31/12/2012, και μέχρι ώρα 11:00πμ).

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης,

Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθμ. 441 /2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης προμήθειας για «την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ » και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια

Πρόσκληση για την προμήθεια « Υλικών για σιδηρουργικές εργασίες»

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 404/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικών για σιδηρουργικές εργασίες και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ). Πληροφορίες στο τηλ. 2132030613

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

Πρόσκληση για την ανάθεση «Ενοικίαση γερανοφόρου για την κοπή ψηλών δένδρων» του Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 415/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην ενοικίαση γερανοφόρου για την κοπή ψηλών δένδρων και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ). Πληροφορίες στο τηλ. 2102030613

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

Πρόσκληση για την ανάθεση «Ενοικίαση και μεταφορά κάδων αποκομιδής μπαζών χωρητικότητας 7m³» του Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 408/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην ενοικίαση και μεταφορά κάδων αποκομιδής μπαζών χωρητικότητας 7m³ και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ). Πληροφορίες στο τηλ: 2102030613

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

Πρόσκληση για την προμήθεια ξυλείας

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 403/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ξυλείας και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ). Πληροφορίες στο τηλ: 2102030613

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

Πρόσκληση για την προμήθεια « υλικών και εργασίας για μετατροπή εγκατάστασης θέρμανσης και ψύξης του Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης σε αυτόνομη»

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 400/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικών και εργασία για μετατροπή εγκατάστασης θέρμανσης και ψύξης του Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης σε αυτόνομη και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ). Πληροφορίες τηλ: 2132030613

Ο Αντιδήμαρχος

Πρόσκληση για την προμήθεια Φορητών σωμάτων θέρμανσης.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 411/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια φορητών σωμάτων θέρμανσης και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ). Πληροφορίες τηλ: 2102030613

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

Πρόσκληση για την ανάθεση «Συντήρηση φορητών σωμάτων πυροσβεστικών μέσων(πυροσβεστήρες)» του Δήμου Διονύσου.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 412/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην συντήρηση φορητών σωμάτων πυροσβεστικών μέσων(πυροσβεστήρες) και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ). Πληροφορίες τηλ: 2132030613.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

Πρόσκληση για την προμήθεια Ανταλλακτικών Ασφαλτοκόπτη και γεννήτριας του Δήμου Διονύσου.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 375/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια Ανταλλακτικών και γεννήτριας του Δήμου Διονύσου και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 10/12/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

Πρόσκληση για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για διάφορες εγκαταστάσεις του Δήμου.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 374/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για διάφορες εγκαταστασείς του Δήμου και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 10/12/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

Πρόσκληση για την προμήθεια Δοσομετρικών Αντλιών Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 378/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια Δοσομετρικών Αντλιών Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 10/12/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

Πρόσκληση για την προμήθεια 4 μονόπορτων ψυγείων 140 lt.

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 363/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια 4 μονόπορτων ψυγείων 140 lt και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 02/11/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ανάπτυξης, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Ο Δήμος Διονύσου , προτίθεται να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υγρά καύσιμα και λιπαντικά προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ.349/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 23/10/2012
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Α.Π. :226
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΑΝΑΡΗ 3, ΤΚ 14569
ΑΝΟΙΞΗ
ΤΗΛ: 2132139820
FAX: 2108142421

Προσκαλούμε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων που δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου μας, να μας δώσουν προσφορά προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (τιμή ανά λίτρο) με ημερομηνία αναφοράς 30/10/2012.

Πρόσκληση για την Ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου για τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθμ. 221/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας για « την Ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου για τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου .» και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω εργασία

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Τετάρτη 24/10/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Syndicate content