Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού Υπηρεσίας Πρασίνου