Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου.