Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου.