Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου.