Μέχρι τις 30/11/2017 η προθεσμία για ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Διονύσου υπενθυμίζει ότι λήγει την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, η προθεσμία για υπαγωγή σε ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών προς τον δήμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/2017) δίνεται η δυνατότητα να εξοφληθούν οι οφειλές προς τον δήμο με απαλλαγή από προσαυξήσεις. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου το αργότερο έως 30/11/2017.
Ειδικότερα προβλέπεται:
Οφειλές προς τους δήμους που έχουν βεβαιωθεί έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2017 μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των είκοσι (20) ευρώ.

Πληροφορίες:
Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Διονύσου, τηλ. επικοινωνίας: 213 2030676, 213 2030619 & 213 2030641.