Συνοπτικός διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιματιστικών Μηχανημάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων)»