Ανάρτηση Πινάκων των Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2015 Προκήρυξης για την Πρόσληψη 9 Ατόμων στο ΝΠ "Η ΕΣΤΙΑ"

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1 /2015 του ΝΠΔΔ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-Η ΕΣΤΙΑ" για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τις θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Προσωπικού Βοηθητικών Εργασιών. Συνημμένοι οι σχετικοί πίνακες

AttachmentSize
101 Βρεφονηπιοκόμοι Κατάταξη459.68 KB
102 Μαγείρων Κατάταξη385.68 KB
103 Βοηθητικό Προσωπικό Κατάταξη499.96 KB
Απορριπτέοι 10136.55 KB
Απορριπτέοι 10252.69 KB
Απορριπτέοι 10346 KB
Επιτυχόντες 10147.48 KB
Επιτυχόντες 10252.54 KB
Επιτυχόντες 10350.18 KB
Συμμετέχοντες 10154.56 KB
Συμμετέχοντες 10247.02 KB
Συμμετέχοντες 10360.92 KB