2η συνεδρίαση ΔΣ Οίκου Ευγηρίας "Θ. & Δ. Κυριακίδη"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 10/03/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Αριθμός Συνεδρίασης: 2η/2011

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ»
1) κ.Παλιγγίνη Κων/νο
2) κ.Καρυστινό Νικόλαο
3) κ.Ζαμάνη Διονύσιο
4) κ.Ξένο Ανδρέα
5) κ.Ουρανό Εμμανουήλ
6) κα Κωνσταντίνου Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς, ημέρα Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2 του Ν.3852/10 και τα άρθρα 226 & 238 του Ν.3463/06, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα.
Θέμα 2ο: Εκλογή μελών εκτελεστικής επιτροπής.

Δροσιά, 10-03-2011
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωαννίδης Χαράλαμπος