Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμου Διονύσου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” του Ν. 3852/2007 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 44 “Θεσμικά ζητήματα ΟΤΑ” του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/τ.Α’/16.06.2011). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 “Εξουσιοδότηση Υπογραφών” του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 08.06.2006). 3. Την αριθ. πρωτ. 30565/06.08.2014 εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών. 4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1867/27956/03.09.2014 απόφαση του Δημάρχου Διονύσου. 5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διονύσου, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1546/τ.Β’/27.06.2011. 6. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, των οποίων η θητεία ορίζεται μέχρι τη μερική ή ολική τροποποίηση ή ανάκληση της παρούσας, εξουσιοδοτώντας τους να υπογράφουν έγγραφα σχετικά με τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, χωρίς να δικαιούνται περαιτέρω αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, ως κατωτέρω: 1. Την κα Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη του Γεωργίου, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου, όπως περιγράφονται παρακάτω: • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα. • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα. • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας Αγ. Στεφάνου. 2. Τον κ Κωστάκη Δημήτριο του Λάμπρου, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης, όπως περιγράφονται παρακάτω: • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα. • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής κοινότητας Άνοιξης. • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας Άνοιξης. • Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής κοινότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: - της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και των αντλιοστασίων. - της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής κοινότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων. - της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής κοινότητας στα ανωτέρω αντικείμενα. 3. Τον κ. Ράικο Δημήτριο του Γεωργίου, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, όπως περιγράφονται παρακάτω: • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα. • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα. • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας Κρυονερίου. 4. Την κα Πέππα Αγγελική του Γεωργίου, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας, όπως περιγράφονται παρακάτω: • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα. • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα. • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας Σταμάτας. • Επιπλέον, η ανωτέρω εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος θα ασκεί αρμοδιότητες για θέματα Περιβάλλοντος & Πρασίνου στο Δήμο Διονύσου. 5. Την κα Ζώτου Βασιλική του Χρήστου, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για τα Νομικά θέματα του Δήμου. 6. Την κα Ντούντα – Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα του Ζήση, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για τις Δομές: • Κοινωνικού Παντοπωλείου • Δημοτικού Πολυιατρείου • Δημοτικού Γυμναστηρίου • Εθελοντικής Αιμοδοσίας 7. Την κα Στασινοπούλου Αναστασία του Κων/νου, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 8. Τους κα Καγιαλή Ελπίδα του Μιχαήλ & κ. Χρονόπουλο Πέτρο του Μιχαήλ, ως εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ