Έλεγχος Ποιότητας Νερού του Δικτύου Ύδρευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/05/2012

Την ποιότητα του νερού στην Δημοτική Ενότητα Σταμάτας πιστοποίησαν οι αρμόδιες αρχές της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας πραγματοποίησαν δειγματοληψίες πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Σταμάτας στις 3 Απριλίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τον έλεγχο, τα δείγματα νερού πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Φ.Ε.Κ. τ.Β’/892/11-7-2001).
Ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει να διενεργεί συστηματικούς χημικούς – μικροβιολογικούς ελέγχους της ποιότητας του πόσιμου νερού μέσω δειγματοληψιών σε ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δημοτών.