Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β'βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

ΣΚΟΠΟΣ 1) Η διαχείριση των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κλπ. 2) Αμοιβή καθαριστριών. 3) Αποκατάσταση φθορών και ζημιών αλλά και εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή - συντήρηση των διδακτηρίων. 4) Η φροντίδα για την εύρεση άλλων πόρων και ανεφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα, βιβλία για τη βιβλιοθήκη, σκεύη και γενικά με όλα τα μέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 5) Η εκμετάλλευση των κυλικείων σε ότι αφορά τη διαχείριση των εσόδων. Έδρα του ανωτέρω Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Διονύσου.