Αντιδήμαρχοι

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμου Διονύσου

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 “Αντιδήμαρχοι” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 “Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών” του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11.04.2012).

 3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 15150/15.04.2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

 4. Τις διατάξεις της παρ. 3.ε. του άρθρου 3 “Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής” του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 40/τ.Α’/29.02.2012), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δε λαμβάνουν αντιμισθία.

 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

 6. Τις διατάξεις του άρθρου 75 “Αρμοδιότητες” του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 “Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων” και το άρθρο 95 “Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους” του Ν. 3852/2010.

 7. Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» του Νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006)

 8. Την υπ΄ αριθ. 43/30565/6-8-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 9. Την υπ΄αριθ.πρωτ.8908/30-3-2017 αίτηση παραίτησης του κ.Τσούκα Παναγιώτη.

 10. Την υπ΄αριθ.9074/781/31-3-2017 Απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του κ. Τσούκα Παναγιώτη.

 11. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διονύσου, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1546/τ.Β’/27.06.2011.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1. Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Διονύσου, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 1-4-2017 έως και 31-8-2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται και περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής όλων των αποφάσεων, συμβάσεων και διοικητικών εγγράφων που απορρέουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:

 

Α. Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Δαρδαμάνη του Σωτηρίου και του μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου.

2. Της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας με τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

3. Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κεντρικό ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου) και Εξυπηρέτησης Πολιτών (Παράρτημα ΚΕΠ Δροσιάς και Διονύσου).

4. Της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τα Τμήματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων και Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων.

 

Β. Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αγγέλα Αγαθοκλέους-Ακριτίδη του Τάκη και της μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.

2. Της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας με τα Τμήματα Εσόδων και Περιουσίας και Ταμειακής Υπηρεσίας.

 

Γ. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αγγελική Πέππα του Γεωργίου και της μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και συγκεκριμένα από το Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας α) το Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου και β) το Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης, και από το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης α) το Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Υλικών β) το Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, γ) το Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης δ) το Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και ε) το Γραφείο Συντηρήσεων και Μικροεπισκευών.

2. Της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας με τα Τμήματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αστυνόμευσης.

 

Δ. Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καλλιόπη Ταουξή-Χριστιανίδη του Γεωργίου και της μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και συγκεκριμένα από το Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

2. Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας με τα Τμήματα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου Κατασκευών.

 

Ε. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικών Δομών τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναστασία Στασινοπούλου του Κωνσταντίνου και της μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

ΣΤ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Ράικο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα Τεχνικών Έργων και Σχεδίου Πόλης.

 

3. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

4. Οι αντιμισθίες των παραπάνω Αντιδημάρχων θα καθοριστούν με νέα απόφαση του Δημάρχου.

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Αγγελική Πέππα και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας κ. Δημήτριος Ράικος.

6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης κας Αγγέλας Αγαθοκλέους-Ακριτίδη τα χρηματικά εντάλματα θα υπογράφονται από την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Αγγελική Πέππα.

7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ